Zásady úhrad za užívání dopravních komunikací a odstavných ploch v majetku RHG spol. s r.o.

ZÁSADY ÚHRAD ZA UŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ A ODSTAVNÝCH PLOCH V MAJETKU RHG spol. s r.o., na adrese Mostní 934, Kralupy nad Vltavou

(dále jen Zásady)

 

1.1 Účel a cíl
Tyto Zásady jsou vydávány s cílem zajistit parkování prioritně pro pacienty a klienty RHG spol. s r.o. - Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, Mostní 934 (dále jen „areál nemocnice“).

1.2 Rozsah platnosti
Opatření se týká všech dvoustopých a jednostopých motorových, elektrických, invalidních vozidel, cyklistů s jízdními koly, sportovních, zábavních a jiných přibližovacích prostředků (např. Segway, koloběžka,...), a vozidel vjíždějících do areálu nemocnice (dále jen „vozidla“).

Zásady jsou závazné pro všechny právnické a fyzické osoby.

Tyto zásady nemají vliv na platnost Provozního řádu parkoviště a vstupu do areálu nemocnice vydaného dne 22.8.2017 (dále jen „Provozní řád“) a jsou vydané v souladu s ním.

1.3 Definice pojmů a rozsah oprávnění

Areál - RHG spol. s r. o. Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou - je pro účely tohoto opatření tvořen objekty, prostorami a plochami ve vlastnictví RHG spol. s r.o., do nichž (na něž) je nutno vstupovat/vjíždět přes níže uvedenou hlavní bránu z ulice Mostní, Kralupy nad Vltavou, nebo zadní branou z ulice od Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou.

Vjezd vozidel - uskutečnění průjezdu vozidel přes hlavní bránu do areálu nemocnice. Pro účely zpoplatnění je považován každý opakovaný jednorázový vjezd vozidla do areálu RHG spol. s.r.o. uskutečněný v jednom dni za jeden vjezd vozidla.

Bezplatný vjezd vozidel - vjezd vozidel bez provedení úhrady za užívání dopravních komunikací v areálu nemocnice.

Dlouhodobé povolení vjezdu pro fyzické a právnické osoby podnikající v areálu (dále jen „povolení“) – se vystavuje na základě dodatku k platné nájemní smlouvě po doručení písemné žádosti.  Další požadovaná dlouhodobá povolení pro osobní automobily budou vydána pouze na základě písemné žádosti a jejím následným schválením jednatelem nebo prokuristou RHG spol. s r. o. Na základě dodatku k nájemní smlouvě bude povolení zpoplatněno částkou 200,- Kč měsíčně se splatností při vydání povolení na požadovaný termín platnosti dlouhodobého povolení pro jedno vozidlo. Povolení pro každé další vozidlo bude možné posoudit jen individuálně a bude zpoplatněno částkou 2000,- Kč měsíčně. Nejedná se o vyhrazená parkovací místa a parkování je možné, jen je-li v areálu nemocnice volné parkovací místo. Vratná záloha pro zapůjčení čipové karty pro umožnění vjezdu a výjezdu z nemocnice (dále jen „ČK“ nebo „čipová karta“) je 1000,-Kč. Povolení platí vždy pouze pro jedno vozidlo v daný den.  Vjezdy jsou monitorovány kamerami a při zneužití volného vstupu bude odebráno povolení na dobu jednoho roku. Při opakovaném zneužití nebude již uživateli volný vstup umožněn. V obou případech zneužití volného vstupu bude záloha použita na pokrytí režijních nákladů spojených s administrativními a technickými opatřeními vedoucími k zablokování a odebrání čipové karty. Pro zapůjčení čipové karty po prvním zneužití volného vstupu je tedy nutné opět složit zálohu 1000,- Kč.

Dlouhodobé povolení k vjezdu pro zaměstnance a pracovníky nemocnice (dále jen „zaměstnanci“) bude vystaveno na základě žádosti, a to pouze na jednu registrační značku (dále jen „RZ“). Zaměstnanci bude zapůjčena čipová karta pro vjezd proti vratné záloze 1000,- Kč. Tato čipová karta  je trvale ve vlastnictví RHG spol. s r. o.  a bude platná pouze pro jedno určité vozidlo.   Vjezdy jsou monitorovány kamerami a při zneužití volného vstupu bude odebráno povolení na dobu jednoho roku. Při opakovaném zneužití nebude již uživateli volný vstup umožněn. V obou případech zneužití volného vstupu bude záloha použita na pokrytí režijních nákladů spojených s administrativními a technickými opatřeními vedoucími k zablokování a odebrání čipové karty. Pro zapůjčení čipové karty po prvním zneužití volného vstupu je tedy nutné opět složit zálohu 1000,- Kč.

Cyklisté jsou povinni umístit jízdní kola do k tomu určených stojanů, jinde je jejich umístění zakázáno. Vjezd a umístění jízdních kol do k tomu určených stojanů je bezplatný. Jinde umístěná jízdní kola budou na náklady majitele jízdního kola z místa odstraněna a vydána po zaplacení manipulačního poplatku 500,--Kč. Náhrada škody za znemožnění odstranění jízdního kola z místa k tomu neurčeného se neposkytuje. V případě plně obsazeného stojanu určeného k parkování jízdních kol, je vjezd a parkování dalších jízdních kol zakázán.


2. Organizační zajištění podání „Žádosti“:

2.1. „Žádost“ (vizte příloha č. 1) musí být doručena v písemné podobě smluvním partnerem RHG spol. s r.o.,  popřípadě smluvním partnerem provozujícím svou činnost v areálu RHG spol. s r.o.

2.2 V případě potřeby prodloužení nebo rozšíření platnosti dlouhodobého povolení vjezdu je nutno podat novou písemnou „Žádost“.


3. Bezplatné vjezdy a další opatření

Bezplatné dlouhodobé vjezdy se týkají:

Zdravotnické záchranné služby (ZZS)
Policie ČR (PČR) a Městské policie (MP)
Vozidel integrovaného záchranného systému (IZS)  při plnění úkolů
Havarijní služby
České pošty, vozidel kurýrní služby
Zásobování

Bezplatné dlouhodobé vjezdy uvedených vozidel se rozumí jen na dobu nezbytně nutnou k plnění pracovních povinností.

V případě zneužití vjezdu bude postupováno dle platného ceníku dle Provozního řádu.

Uplatňovatel některé z těchto výjimek předloží odebraný parkovací lístek spolu s příslušnými doklady na recepci nemocnice, poté mu bude umožněn bezplatný výjezd.

Provozní doba areálu nemocnice se řídí Provozním řádem.


4. Sankce
Porušení ustanovení těchto Zásad nebo Provozního řádu a souvisejících vnitropodnikových předpisů RHG spol. s r. o. nebo nedodržení podmínek schválené „Žádosti“ má za následek odebrání povolení vjezdu dle těchto Zásad.


5. Úhrady za užívání dopravních komunikací a odstavných ploch
Každé vjíždějící vozidlo obdrží vjezdový lístek s časovým razítkem dne a času příjezdu. V hale nemocnice je umístěn parkovací automat, zde klient při odchodu zaplatí částku za parkování podle stanovených sazeb, a bude vystaven doklad o zaplacení.


Cena za užití parkoviště, nebo areálu nemocnice je prvních 30 minut zdarma, za každou další započatou půlhodinu je 10,--Kč. Cena je uvedena včetně DPH (čl. 3.1 Provozního řádu).


6. Smluvní poplatky a náhrada škody
Při ztrátě, svévolném poškození nebo nevrácení bezplatně zapůjčených ČK se žadatel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní poplatek ve výši 1000,- Kč/ks.

Při zneužití ČK jinou osobou nebo jiným vozidlem bude ČK odebrána/zablokována a její následné vystavení/odblokování poskytovatelem bude provedeno po uhrazení smluvního poplatku ve výši 1000,- Kč. Do doby úhrady smluvního poplatku nebude žadateli umožněn další vstup/vjezd do areálu RHG spol. s r. o.

Při porušení předpisů, poškození nebo znečištění komunikace, plochy a zařízení společnosti RHG spol. s r.o. žadatelem se žadatel zavazuje uhradit náhradu škody v prokázaném rozsahu do 14 dnů od doručení vyúčtování.

Pokud žadatel hrubým způsobem nebo opakovaně poruší své povinnosti, k nimž se v této „Žádosti“ zavázal, je poskytovatel oprávněn od této „Žádosti“ odstoupit i před dohodnutou dobou jejího trvání. Odstoupení poskytovatele nabude účinnosti v okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu žadatele. Zaplacenou smluvní cenu, ani její poměrnou část, není poskytovatel v takovém případě povinen vrátit.

Jednatel nebo prokurista RHG spol. s r. o. mohou jednostranně rozhodnout o změně uvedených zásad nebo o zvýšení, či snížení poplatků v závislosti na zvyšování, či snižování nákladů s údržbou a opravami areálu nemocnice, nebo v návaznosti na omezení zatížení areálu nemocnice motorovými vozidly.


7. Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady včetně Provozního řádu jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele: www.rhg.cz  a také jsou dostupné k nahlédnutí na recepci nebo sekretariátu nemocnice. Provozní řád nemocnice je také zveřejněn u hlavní brány nemocnice a u recepce nemocnice vedle parkovacího automatu.

Přílohou těchto Zásad je Provozní řád parkoviště a vstupu do areálu nemocnice.

Výjimky ze Zásad uděluje jednatel nebo prokurista RHG spol. s r. o.

Účinnost těchto zásad je ode dne 2. 11. 2017.


PhDr. Vladimír Matoušek
jednatel RHG spol. s r. o.

 

 

V Kralupech nad Vltavou, dne  22.8. 2017