Provozní řád parkoviště a vstupu do areálu nemocnice

Provozní řád parkoviště a vstupu do areálu nemocnice
(Dále jen „Provozní řád“)

 
I. Základní pravidla pro využívání
 
1.1. Provozovatelem parkoviště je společnost RHG spol. s r.o. (dále jen „provozovatel“). Parkoviště a ostatní přilehlé prostory RHG spol. s r.o. - Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, (dále jen „areál nemocnice“) nemají charakter hlídaného parkoviště. Areál nemocnice není střežen fyzicky ostrahou. Areál je monitorován technickým prostředky. 
1.2. Tento Provozní řád upravuje parkování, vjezd, vstup  a pohyb  v  areálu nemocnice.
1.3. Parkování vozidel je povoleno pouze na základě smluvního vztahu uživatele a provozovatele. Smluvní vztah vzniká okamžikem odběru parkovacího lístku ze stojanu parkovacího zařízení, nebo vjezdem vozidel , vstupem do areálu nemocnice.
1.4. Uživatelé jsou povinni při vjezdu, odstavení i při výjezdu z areálu nemocnice respektovat tento Provozní řád.
1.5. Uživatel plně akceptuje podmínky uvedené v tomto Provozním řádu.
1.6. V areálu nemocnice platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích spolu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., a všichni jsou povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích a dopravím značením, případně pokyny příslušných zaměstnanců provozovatele. 
1.7. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech – označených jako parkoviště.
V areálu nemocnice je povoleno pouze parkování vozidel v rámci návštěvy nemocnice, nejedná se o veřejné parkoviště.
1.8. V případě přeplnění parkoviště si provozovatel vyhrazuje právo vjezd do areálu nemocnice zastavit nebo omezit.
1.9. Provozovatel žádá uživatele, pokud nepotřebují NUTNĚ vjet do areálu nemocnice, aby tak nečinili.
1.10. V areálu nemocnice je zákaz kouření a používání omamných látek.
1.11. V areálu nemocnice je zákaz focení a filmování bez povolení jednatele, nebo prokuristy RHG spol. s r.o..
 
II. Provozní doba parkoviště
2.1. Provozní doba areálu nemocnice je od 5:00 hod. do 21:00 hod.. 
2.2. Parkování v areálu nemocnice není povoleno v nočních hodinách po ordinační nebo otevírací době. Výjimku tvoří zaměstnanci zajišťující chod nemocnice v nočních hodinách.
2.3. Mimořádné vjezdy a výjezdy v době uzavření areálu nemocnice se řeší přes hlásku u hlavního vchodu s personálem nemocnice.
 
III. Cena 
3.1. Cena za užití parkoviště, nebo areálu nemocnice je prvních 30 minut zdarma, za každou další započatou půlhodinu je 10,--Kč. Cena je uvedena včetně DPH.
3.2. Platba za parkovné se provádí prostřednictvím automatu v hale přízemí nemocnice. Automat přijímá pouze mince v nominální hodnotě 10, 20, 50 Kč. 
3.3. Parkovací lístek pečlivě uschovejte, za jeho ztrátu bude účtována náhrada ve výši 500,  Kč.
3.4. Cena se neúčtuje níže uvedeným výjimkám:  Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie, vozidla Integrovaného záchranného systému, Havarijní služba, Česká pošta, vozidla Kurýrní služby, vozidla zásobování pouze při plnění pracovních povinností souvisejících s provozem nemocnice, a to na dobu nezbytně nutnou. Tyto výjimky předloží odebraný parkovací lístek spolu s příslušnými doklady na recepci nemocnice, a bude jim umožněn bezplatný výjezd.
3.5. Vjezdové závory umožní vjezd vozidla do areálu nemocnice po vydání a odebrání parkovacího lístku. Výjezdové závory uvolní výjezd vozidla po přiložení zaplaceného parkovacího lístku.
 
IV. Vymezení pojmu „uživatel“, jeho práva a povinnosti
4.1. Uživatelé jsou všichni uvedení v čl. IV., kteří vjeli, vstoupili, nebo se pohybují v areálu nemocnice.
4.2. Do areálu nemocnice je povolen vjezd pouze jednostopým a dvoustopým motorovým, elektrickým a invalidním vozidlům, a cyklistům s jízdními koly.
4.3. Vjezd a parkování sportovních, zábavních a jiných přibližovacích prostředků, např. Segway, tj. mimo vozidel uvedených v odstavci IV.1., je do areálu nemocnice zakázán.
4.4. Až na udělené výjimky není povolen vjezd vozidel s přívěsným vozíkem.
4.5. Maximální povolená rychlost v areálu nemocnice je 20 km/h.
4.6. Zaparkované vozidlo musí uživatel před opuštěním zabezpečit proti samovolnému pohybu a musí splňovat technické podmínky provozu na pozemních komunikacích.
4.7. Vozidlo ponechané na parkovišti mimo povolená stání bude ve spolupráci s městskou nebo státní policií sankcionováno dle platných předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude vozidlo bránit v provozu na komunikacích v areálu nemocnice, bude zajištěno nebo odtaženo na náklady majitele vozidla. 
4.8. Vstup pro pěší je do areálu nemocnice povolen jen ve vyznačených prostorách.
4.9. Děti se mohou po areálu nemocnice pohybovat pouze v doprovodu dospělých osob, které zodpovídají za jejich bezpečnost.
4.10. Cyklisté jsou povinni umístit jízdní kola do k tomu určených stojanů, jinde je jejich umístění zakázáno. Vjezd a umístění jízdních kol do k tomu určených stojanů je bezplatný. Jinde umístěná jízdní kola budou na náklady majitele jízdního kola z místa odstraněna a vydána po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč. Náhrada škody za znemožnění odstranění jízdního kola z místa k tomu neurčeného se neposkytuje. V případě plně obsazeného stojanu určeného k parkování jízdních kol, je vjezd a parkování dalších jízdních kol zakázán.
4.11. V případě požáru a jiných mimořádných situací jsou všichni parkující povinni se řídit pokyny zaměstnanců nemocnice, členů hasičských jednotek, městské nebo státní policie, pracovníků Integrovaného záchranného systému. 
4.12. Návštěvníkům areálu nemocnice není dovoleno:
- provádět na vozidlech jakékoliv opravy, údržbu a tankování,
- provádět mytí vozidel,
- manipulovat s hořlavinami a otevřeným ohněm,
- jakýmkoliv způsobem ničit nebo znečišťovat vybavení a plochy areálu,
- provádět v areálu nemocnice sportovní aktivity.
 
V. Odpovědnost za škodu
5.1. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé během vjezdu a parkování na jednostopých a dvoustopých motorových, elektrických a invalidních vozidlech, jízdních kolech, sportovních, zábavních a jiných přibližovacích prostředcích (např. Segway, koloběžka,…) a vozidel vjíždějících do areálu nemocnice, ve smyslu ustanovení § 2945 občanského zákoníku (vozidla nejsou věcmi převzatými do úschovy a ani se nejedná o hlídané parkoviště).
5.2. Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou v areálu nemocnice způsobila třetí osoba. Poškozený uplatňuje náhradu škody na této třetí osobě.  
5.3. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidlech. Je v zájmu uživatele si nenechávat cenné věci ve vozidle.
 
Důležitá telefonní čísla: 
POLICIE ČR – 158
MĚSTSKÁ POLICIE – 156
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
HASIČI – 150
 
Informace k parkování na recepci nemocnice – tel. 315 704 411. 
 
V případě poruchy volejte tel. 315 704 411 v pracovní době, mimo pracovní dobu 602 128 134, 607 806 538.
Zásady úhrad za užívání dopravních komunikací a odstavných ploch v majetku RHG spol. s r.o., na adrese Mostní 934, Kralupy nad Vltavou, včetně jeho přílohy Provozního řádu  jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele: www.RHG.cz  a také jsou dostupné k nahlédnutí na recepci nebo sekretariátu nemocnice. Provozní řád  je také zveřejněn u hlavní brány nemocnice a u recepce nemocnice vedle platebního parkovacího automatu.
 
Tento provozní řád nabývá platnosti dne 22.8.2017 a účinnosti dnem 2.11. 2017.
 
Schválil: PhDr. Vladimír Matoušek, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou